Bioprospect

Oficiální časopis Biotechnologické společnosti, zakládajícího člena ČSVTS (Český svaz vědeckotechnologických společností) a člena European Federation of Biotechnology. První číslo časopisu vyšlo poprvé v r. 1990 a od r. 1991 vychází v tištěné formě pravidelně 4x ročně.

Vydavatel:
BIOTECHNOLOGICKÁ SPOLEČNOST
Technická 3
166 28 Praha 6
IČ:
00570397
Zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo:
MK ČR E 19409
Tiskne:
Venice s.r.o.
Za Hanspaulkou 13/875
160 00 Praha 6
ISSN:
1210-1737 (tištěná verze)
2570-8910 (online verze)
Neprodejné – jen pro členy Biotechnologických společností
Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha, čl. NP 1177/1994 ze dne 13. 6. 1994