Stanovy Biotechnologické společnosti

Článek I. Základní ustanovení

 1. Biotechnologická společnost (dále jen Společnost) je dobrovoná, nezávislá, odborná organizace.
 2. Společnost je samostatnou právnickou osobou.
 3. Společnost se může sdružit s ostatními odbornými společnostmi a stát se členem Českého svazu vědeckotechnologických společností (ČS VTS). V případě svého členství v ČS VTS vyvíjí činnost v souladu se stanovami tohoto Svazu a s usneseními Valné hromady Svazu.
 4. Sídlem společnosti je Praha 6, Technická 3.

Článek II. Poslání a cíle

Společnost -
- vytváří prostor pro dobrovolné zájmové sdružování členů stejné nebo příbuzné profese. Umožňuje přímé odborné styky, výměnu zkušeností, konzultací a společné řešení otázek.
- poskytuje svým členům a širší technické veřejnosti vědecké, technické a ekonomické informace.
- rozvíjí vzdělávací činnost s důrazem na mimoškolní formy a aktivně se zapojuje do komplexní soustavy celoživotního vzdělávání.
- propaguje vědeckotechnický pokrok a seznamuje širokou technickou veřejnost s jeho trendy.
- rozvíjí odbornou ediční činnost.
- zabezpečuje expertizní, inženýrské a konzultační činnosti a aktivně působí v profesionálním poradenství.
- spolupracuje s odbornými a stavovskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí, s nevládními mezinárodními organizacemi.
- zprostředkovává českým organizacím kontakty se zahraničními partnery ve vědě, výrobě a v obchodu.
- spolupracuje při ověřování způsobilosti pro samostatnou odbornou činnost.
- spolupracuje se státními orgány a organizacemi působícími v oboru.
- vyvíjí podnikatelsko-hospodářsou činnost s cílem dosažení ekonomické soběstačnosti.

Článek III. Členství ve Společnosti
Členskou základnu Společnosti tvoří individuální a kolektivní členové.

 1. Členem Společnosti může být každý zájemce o její činnost starší 18 let, který souhlasí se stanovami společnosti, dodržuje je a platí pravidelně členské příspěvky.
 2. Člen má tato práva:
  • volit a být volen do všech orgánů Společnosti
  • být informován o hlavních činnostech Společnosti
  • účastnit se činností odborných orgánů Společnosti
  • obracet se na Společnost při řešení odborných problémů
  • požívat členských výhod
 3. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku.
 4. Kolektivním členem může být každá organizace jejíž činnost je slučitelná s posláním Společnosti a českým právním řádem.
 5. Kolektivní členství vzniká podáním přihlášky a registrací u Společnosti.

Článek IV. Orgány společnosti

 1. Orgány Společnosti jsou : Rada - Revizní komise - Odborné sekce, evntuálně Územní centra Společnosti - Přípravné výbory velkých akcí a jiné pomocné orgány - Sekretariát
 2. Volby do orgánů Společnosti se konají jednou za tři roky korespondenčním způsobem, resp. elektronicky.
 3. Výkonným orgánem Společnosti je Rada. Práci Rady řídí a koordinuje předseda Společnosti. Členy Rady jsou reprezentanti odborných sekcí a event. Územních center Společnosti, hospodář a tajemník Společnosti a další funkcionáři dle potřeb společnosti.
 4. Revizní komise je samostaný kontrolní orgán Společnosti. Je volena stejným způsobem jako Rada a ve stejných termínech. Kontroluje dodržování stanov, usnesení Rady Společnosti a hospodaření Společnosti. Komisi tvoří tři členové, kteří zvolí ze svého středu předsedu.
 5. Sekretariát zabezpečuje běžnou činnost Společnosti. Jeho velikost je úměrná rozsahu činnosti a hospodářkým výsledkům Společnosti. Sekretariát řídí tajemník Společnosti.

Článek V. Hospodaření

 1. Hospodaření Společnosti se řídí rozpočtem. Návrh rozpočtu sestavuje hospodář s tajemníkem Společnosti vždy na období kalendářního roku. Rozpočet schvaluje Rada Společnosti.
 2. Majetek Společnosti tvoří hmotné statky a finanční prostředky. S tímto majetkem Společnost hospodaří a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.
 3. Příjmy Společnosti tvoří
  • členské příspěvky
  • příjmy z vlastní odborné činnosti
  • příjmy z hospodářské činnosti
  • příjmy od sponzorů
  • dotace, subvence a dary cizích subjektů
 4. Výši členských příspěvků a způsob výběru stanoví Rada Společnosti.
 5. K zajištění hospodářské činnosti sloužící potřebám Společnosti může Rada Společnosti zřizovat účelová a hospodářská zařízení.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

 1. Jménem Společnosti jsou oprávněni jednat předseda, tajemník, pověření členové Rady, v rámci své působnosti předsedové odborných sekcí, event.oblastních center a delegovaní zástupci Společnosti v rozsahu svých pravomocí.
 2. Právní subjektivitu má Rada Společnosti. Jednací a volební řády a předpisy o hospodaření schvaluje Rada Společnosti.