Pokyny pro autory

Příprava rukopisu:
Rukopis musí být opatřen plným jménem autora (autorů) a jeho (jejich) pracoviště a e-mailovou adresou. Pro práce autorského kolektivu je třeba vždy označit korespondujícího autora. Text se předkládá jako soubor MS Word (doc, docx, rtf) ve formátu  jednoduchého řádkování písmem fontu Arial o velikosti 11. Rozsah není při dodržení správné publikační praxe omezen. Pro informaci o stylu a formálních požadavcích na rukopis doporučujeme autorům nahlédnout do některého z posledních čísel časopisu (viz Archiv).

Členění rukopisu referátového článku: Název, Úvod, vlastní text členěný do kapitol, Závěr, případné Poděkování, citovaná Literatura, Souhrn a Klíčová slova (česky), Summary a Keywords (anglicky), Tabulky, Legendy k obrázkům.

Členění rukopisu původní práce: Název, Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, případné Poděkování, citovaná Literatura, Souhrn a Klíčová slova (česky), Summary a Keywords (anglicky), Tabulky, Legendy k obrázkům. Pokud rukopis obsahuje spojenou kapitolu Výsledky a diskuse je tato následována kapitolou Závěr.

Odkazy na literaturu se číslují v pořadí, v jakém přicházejí v textu a jsou uváděny formou exponentu (bez závorek) v příslušném místě textu (včetně tabulek a obrázků). Zkratky časopisů se používají podle zvyklosti Chemical Abstract Service Source Index.

Příklady citací:
Horgan AM, Moore JD, Noble JE, et al.: Trends Biotechnol. 28, 485 (2010)
Lowestein KA: Silicones. A Story of Research. Wiley, New York 2006
Fujiki M. (2008): Helix generation, amplification, switching, and memory of chromophoric polymers,. In: Amplification of Chirality, Topics in Current Chemistry 248. (Soai K. ed.), Springer, Berlin, 119-201.
Novák Z.: Disertační práce. VŠCHT Praha 2008.
http://www.fs.fed.us/research/, staženo 3. září 2011.

V případě, že používáte citační nástroje EndNote nebo Mendeley, využijte prosím tyto předdefinované styly:

Bioprospect.ens pro EndNote
Bioprospect.csl pro Mendeley (možno stáhnout kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou Save As)

Tabulky se označují římskými číslicemi. Každá tabulka je opatřena názvem a popisem umístěným nad tabulkou.

Obrázky se číslují arabskými číslicemi (příklad formátu Obr. 1: ). Každý obrázek musí být opatřen legendou, která jej činí jednoznačně srozumitelným (tj. bez nutnosti hledat nezbytné informace v textu). Obrázky nevkládejte do textu rukopisu, ale zasílejte je samostatně v některém z běžných formátů např. TIF, JPG, CDR, EPS.

Odeslání rukopisu a recenzní řízení:
Rukopis a obrázky zasílejte pouze v elektronické formě e-mailem na adresu některého z editorů (níže).

Zaslané rukopisy jsou pečlivě hodnoceny alespoň dvěma nezávislými odborníky. O výsledku recenzního řízení a případných požadavcích a lhůtě na revidování textu je informován korespondující autor. Revidovaný rukopis je zasílán stejným způsobem jako první verze rukopisu. Pokud autor nesouhlasí s některou z připomínek oponentů, zasílá ve zvláštním souboru své vyjádření a uvede důvody nesouhlasu. V případě jiných změn v rukopisu, které nebyly reakcí na připomínky recenzentů, je třeba na tyto redakci upozornit a uvést důvody, které k nim vedly. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rukopis bez recenzního řízení, pokud práce zjevně nesplňuje základní kriteria jazykové, formální nebo obsahové kvality, nebo pokud příspěvek neodpovídá zaměření časopisu.

Přijetí článku k publikaci:
O přijetí článku k publikaci je informován korespondující autor. Všem autorům je pak zasláno číslo časopisu obsahující jejich příspěvek.

e-mail: