Bioprospect č.3, 2019

Bioprospect

V novém čísle Bioprospectu naleznete články: Šaradínová M.: Zpráva z konference; Benýšek J.: Parazitární cysteinové proteasy a jejich funkce v lidských patologiích; Rayová D., Zídková J., Svoboda P.: Role nikotinamidfosforibosyltransferasy v rakovinném bujení; Palánová A., Kupcová Skalníková H.: Nekódující RNA a maligní melanom; Levinská B.: Od zvieracích modelov neurodegeneratívnych chorôb ku génovým terapiám ľudských neurodegeneratívnych ochorení.

Bioprospect č.2 2019

Bioprospect č.2 2019 obsahuje gratulaci k životnímu jubileu prof. Káše (Králová B.: Životní jubileum profesora Káše) a články: Barchánková L., Magdolenová A., Hájek M.: 3D buněčné sféroidy jako modely solidních nádorů, Benýšek J.: Cysteinové proteasy jako cílové molekuly v biomedicíně, Kozák J.: Role G‑kvadruplexů v buněčné biologii, a Leontovyč A.: Proteolytické enzymy motolice jaterní (Fasciola hepatica) jako cílové molekuly pro antiparazitární vakcíny.

Bioprospect č.1 2019

Bioprospect č.1 2019 obsahuje články: Úvodem, Vrublevskaya M.: Možnost využití vinařského odpadu jako zdroje polyfenolových sloučenin, Zavřel M.: Ulcerózní kolitida – současné poznání, Landová B., Bouřa E.: Oprava poškozené DNA pomocí NEIL3 glykosylasy, Knoblochová L., Šolc P.: Biosenzory pro monitorování buněčného cyklu v živých buňkách, Bulvas O., Pichová I.: Alarmon (p)ppGpp: Klíčová signální molekula regulující stresovou obranu bakterií a Lencová S., Zdeňková K., Stiborová H., Demnerová K.: Využití antimikrobiálních 26nanovlákenných materiálů při léčbě kožních poranění.

Bioprospect č.4 2018

Bioprospect č. 4 obsahuje následující články: Úvodem, Nobelova cena za chemii pro rok 2018, Pytelková J.: Proteasy jako alergeny, Petrová A.: Standard „Bez GMO“, Pěknicová J., Margaryan H., Kubátová A., Dostálova P., Hylmarová S., Bohuslavová R., Pavlínková G.: Využití protilátek proti vybraným proteinům testes a spermií k testování jejich kvality a patologie v prostředí diabetes mellitus, Kašparová, P.: Složení, význam a možnosti kvantifikace extracelulární matrix biofilmu podmíněně patogenních mikroorganismů, Houštecká R.: Aspartátové proteasy a jejich funkce u parazitů a Herkommerová K., Pichová I.: Imobilizace enzymů a mikroorganismů pro biotechnologické účely.

Bioprospect č.3 2018

bioprospect

Třetí číslo Bioprospectu roku 2018 obsahuje články Benešová L.: Rekreační genetika, Drbohlavová J.: Přehled látek s antimikrobiální a anti­‐biofilmovou aktivitou obsažených ve vinné révě, Chlumský O., Demnerová K.: Antibiofilmová aktivita nanočástic a Paldrychová M., Michailidu J.: Působení nízkoteplotního plazmatu na mikroorganismy.

Bioprospect č.2 2018

bioprospect

Druhé číslo Bioprospectu roku 2018 obsahuje články Rumlová M.: Mikroskopy odhalující 3D-struktury proteinů v téměř atomárním rozlišení - Science fiction nebo realita? Pluskalová M.: Pohled do nitra živých buněk bez invazivní chemie pomocí holo-tomografie, Ulrychová L.: Serinové proteasy helmintů napadajících člověka, Barchánková L., Mertlíková-Kaiserová H., Hájek M.: Mitochondriální toxicita indukovaná léčivy a Smola M., Bouřa E.: cGAS-cGAMP-STING: signalizační cesta neadaptivního imunitního systému.

Předání Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga prof. Ing. Janě Zábranské, CSc., prof. Ing. Michalu Dohányosovi, CSc. a Ing. Josefu Proškovcovi, CSc. in memoriam

http://www.csvts.cz/index.php/cs/16-aktualne-z-csvts/28-predani-medaile-...

Valná hromada Českého svazu vědeckotechnických společností z.s. na svém zasedání dne 30.11.2017 schválila udělení nejvyššího vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“

prof. Ing. Janě Zábranské, CSc. za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za permanentní funkcionářskou činnost v Biotechnologické společnosti z.s.,

prof. Ing. Michalu Dohányosovi, CSc. za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za permanentní funkcionářskou činnost v Biotechnologické společnosti z.s. a

Ing. Josefu Proškovcovi, CSc. za dlouholetou činnost v oblasti vědy a techniky, rozvoje průmyslového výzkumu a za dlouholetou činnost v Československé i České vědeckotechnické společnosti, konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků na základě doporučení Vědeckotechnické společnosti ŠKODA, z.s.

Předání nejvyššího vyznamenání proběhlo dne 10.5.2018 v rámci zasedání valné hromady Svazu. Prof. Zábranská, prof. Dohányos a Ing. Kuna, zástupce Vědeckotechnické společnosti ŠKODA, z.s. převzali „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ z rukou předsedy Svazu doc.Ing. Daniela Hanuse, CSc., Ing. Kuna převzal vyznamenání in memoriam za Ing. Proškovce.

V Praze dne 10.5.20108

Soukromí

Vážení členové Biotechnologické společnosti,

ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), které vstupuje v platnost 25.5.2018, si vás dovolujeme upozornit, že pro případnou komunikace s Vámi potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro neobchodní účely.

Podmínky zpracování osobních údajů:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Biotechnologická společnost, z.s., Technická 1903, 166 28 Praha 6, +420 220443153, IČO: 00570397.
  • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  • Osobní údaje zpracováváme z důvodu informování o aktivitách Biotechnologické společnosti a také pro hromadné rozesílání časopisu Bioprospect.
  • Předmětem zpracování je pouze jméno, příjmení, e-mailová adresa a adresa pro zasílání časopisu Bioprospect.
  • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou institucí k tomu zmocněným zákonem.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu a žádost o změnu je třeba zaslat na e-mail pokornd@vscht.cz nebo na adresu Ing. Dana Pokorná,CSc, Biotechnologická společnost, z.s., Technická 1903, 166 28 Praha 6.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Využití tekuté biopsie pro molekulární diagnostiku a sledování pacientů se solidními nádory

FPBT VŠCHT a Biotechnologická společnost Vás srdečně zvou na přednášku
Využití tekuté biopsie pro molekulární diagnostiku a sledování pacientů se solidními nádory
kterou přednese
Doc. RNDr. Marek Minarik, PhD.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Přednáška se uskuteční v zasedací síni FPBT (v přízemí budovy B VŠCHT, vpravo od turniketů) ve středu 18.4.2018 od 11 hod

Bioprospect č.1 2018

První číslo Bioprospectu roku 2018 obsahuje příspěvek předsedy švýcarské biotechnologické společnosti Dr. Grawundera na konferenci Biotech 2017, články M. Drahokoupil: Využití hydrolyzovaných odpadních materiálů ke snížení nákladů na mikrobiální produkci kyseliny mléčné, L. Gharwalova a kol.: Vliv alkanů s lichým počtem uhlíku na zastoupení mastných kyselin kvasinek, J. Chalupa a M. Halecký: Termofilní biofiltrace komplexní směsi VOC v probublávaném reaktoru, M. Paldrychová a kol.: Netermální plazma v kombinaci s antibiotiky interferuje s quorum sensing systémem Pseudomonas aeruginosa a O. Nešuta a V. Čeřovský: Antimikrobiální peptidy: Nadějná zbraň v boji proti antibiotické rezistenci.

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS