Jak platit příspěvky

Příspěvky můžete uhradit složenkou, kterou obdržíte na začátku roku poštou, nebo bankovním převodem na náš účet u Komerční banky, pobočka Praha 6, Dejvická 52 (číslo účtu: 19534-061/0100), případně i v hotovosti proti pokladnímu dokladu u hospodáře společnosti po telefonické domluvě na telefonním čísle. 220 443 153 nebo 220 443 151. Při všech platbách složenkou či bankovním převodem uvádějte prosím vždy své členské číslo, které je nutné k identifikaci platby. Toto číslo je součástí Vaší adresy při běžném korespondenčním styku. Výše příspěvku, kterou udržujeme na minimální hranici, nepokrývá ani náklady na tisk a distribuci Bioprospectu a proto očekáváme, že nalezneme u všech členů pochopení pro plnění základní povinnosti člena. Rozhodnutím Valné hromady Biotechnologické společnosti činí členský příspěvek od r. 2011 300 Kč, případně 150 Kč pro studenty a důchodce.
Nenahlášené změny adres způsobují zbytečné náklady, neboť pošta vrací nedoručitelné zásilky. Prosíme Vás proto, abyste nám laskavě hlásili změnu adresy pro korespondenci s Vámi a doručování Bioprospectu. K nahlášení změny můžete použít dotazník. Veškeré změny zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu.
Vzhledem k tomu, že některé informace členům by bylo třeba sdělit neprodleně uvažujeme o rozšíření zasílání zpráv internetem (e-mailem). Pokud máte zájem o zapojení do společné adresy, pak nám sdělte svoji e-mailovou adresu.
Vzhledem k drahému poštovnému dáváme přednost e-mailovému spojení a publikaci zpráv v Bioprospectu. Prosíme Vás, abyste Bioprospect, alespoň prolistovali ihned po obdržení. Bohužel se stává, že některé informace zde publikované nejsou vzaty na vědomi, protože čtení buletinu odložíte na pozdější dobu.
Děkujeme Vám za spolupráci a porozumění.

e-mail: